Opracowania oraz aktualizacje INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji:

  • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno-biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
  • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
  • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
  • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki,

jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  • kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt b;
  • kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.